Aktualności

  • Umowa z Wykonawcą Robót: 3/O.WR.2410.214.2015/I-4/2017 z dnia 12.09.2017
  • Wartość Kontraktu: 57 224 454,82 zł brutto
  • Termin realizacji: 31 miesięcy od daty rozpoczęcia. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl