/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Aktualności

 • Umowa z Wykonawcą Robót: 3/O.WR.2410.214.2015/I-4/2017 z dnia 12.09.2017
 • Numer Projektu POIS.04.01.00-00-0015/19
 • Wartość Kontraktu: 57 224 454,82 zł brutto
 • Termin realizacji: 31 miesięcy od daty rozpoczęcia. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca.

 

 • 18.01.2008 r. - podpisanie umowy z Konsulatantem, firmą AECOM Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa - numer 2006/PL/16/C/PA/003-I-1

 

 • 02.10.2017 r. - zawarcie ugody z Konsulatantem, firmą AECOM Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa - do umowy numer 2006/PL/16/C/PA/003-I-1

 

 • 22.06.2018 r. - złożenie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego dwóch wniosków o wydanie decyzji ZRID dla zadań: Budowa drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo w ramach zadania: „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki i Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10", oraz „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź -Zdunowo w ciągu S10", co stanowi spełnienie warunku osiągnięcia Kamienia Milowego nr 1

 

 • 07.12.2018 r. - wydanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo

 

 • 21.12.2018 r. - wydanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie trasy głównej S10 (północna jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)

 

 • 16.07.2020 r. - wprowadzenie nowej Czasowej Organizacji Ruchu na odcinku drogi S10 pomiędzy węzłami Stargard Zachód i Motaniec polegającą na przełożeniu ruchu dwukierunkowego z jezdni południowej na nowowybudowaną jezdnię północną

 

 • 28.08.2020 r. - oddanie do użytku publicznego drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo. Droga wspomagająca Niedźwiedź - Zdunowo jest częścią realizowanego kontraktu pod nazwą: „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź -Zdunowo w ciągu S10".

 

 • 28.11.2020 r. - oddanie do użytku publicznego trasy głównej drogi ekspresowej S10 w zakresie kontraktu pod nazwą: „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź -Zdunowo w ciągu S10". Od tego dnia ruch na drodze ekspresowej S10 odbywa zgodnie ze stałą organizacją ruchu po dwóch jezdniach.

 

 • Zgodnie z Kontraktem obejmującym zaprojektowanie i zbudowanie jezdni północnej obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo oraz remont jedni południowej tejże obwodnicy po dacie 27.11.2020 r. tj. po wystawieniu Świadectwa Przejęcia (GDDKiA przejęła zbudowane i wyremontowane odcinki dróg) i sporządzenia Protokołu Odbioru Robót rozpoczął się Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu.

 

 • Inżynier Kontraktu w ramach wykonywania swoich obowiązków w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu przeprowadza przeglądy w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania obwodnicy i drogi wspomagającej. Ujawnione wady/usterki są zgłaszane Wykonawcy, który usuwa je zgodnie z wyznaczonymi terminami. Inżynier potwierdza ich usunięcie podczas przeglądów. Lista usuniętych wad/usterek i pozostałych do usunięcia jest aktualizowana co miesiąc. Protokół odbioru usuniętych wad/usterek wraz z dokumentacją fotograficzną są podstawą potwierdzającą ich usunięcie. Nie stwierdzono opóźnień w usuwaniu wad/usterek.

 

 • 07.05.2021 r. Wykonawca, upoważniony przez Inwestora powiadomił Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych. Spełnił tym samym wymóg formalny powiadomienia ZWINB po wykonaniu wszystkich zaległych drobnych prac wskazanych podczas odbiorów i przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
   
 • 28.05.2021 r. zakończył się Okres Przeglądów i Rozliczania Kontraktu trwa Okres Rękojmi i Gwarancji. W Okresie przeglądów nie stwierdzono wad czy usterek, które miały lub mogłyby mieć negatywny wpływ na prawidłowe użytkowanie wybudowanego odcinka obwodnicy oraz na bezpieczeństwo ruchu publicznego.
   
 • 06.08.2021 r. Wykonawca otrzymał Świadectwo Wykonania, które stanowi akceptację wykonania Robót zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu.
   
 • 27.11.2021 r. Konsultant - firma AECOM Polska Sp. z o.o. zakończyła pełnienie funkcji Inżyniera (nadzór inwestorski nad inwestycją: Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10).

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl