/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
06/08/2020 r.

/CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
89 053 810,57 PLN​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
46 448 010,93 PLN

 

Obiekty

W ciągu II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa zaprojektowano obiekt inżynierski WD-4L w km 38+944 lewej nitki drogi ekspresowej S10. Projektowany obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia budowanej lewej nitki drogi ekspresowej ponad przeszkodą, którą stanowi ulica Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

 

Podstawowe parametry techniczne obiektu inżynierskiego WD-4L

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość konstrukcji nośnej: 18,227 m
Rozpiętość teoretyczna: 17,5 m
Szerokość całkowita (dla lewej nitki drogi S10): 12,30 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,16 m
Wysokość dźwigara: 0,75 m
Kąt skosu: 74,8°

 

Przekrój poprzeczny na obiekcie (dla jezdni lewej):

spadek poprzeczny: 2,5% (jednostronny)
pasy ruchu: 2x3,50=7,0 m
pas awaryjny: 2,5 m
opaska: 0,80 m
bariery ochronne/balustrady/kapy chodnikowe itp.:  
(od str. krawędzi wewnętrznej): 0,20+0,60=0,80 m
(od str. krawędzi zewnętrznej): 0,3+0,2+0,6=1,10 m

 

Obiekt zaprojektowano jako ustrój płytowy, swobodnie podparty, jednoprzęsłowy, z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „KUJAN NG”. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie projektowanej drogi ekspresowej S-10 ponad przeszkodą, którą stanowi ulica Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Podpory

Podpory wiaduktu stanowią dwa przyczółki. Posadowienie podpór zaprojektowano jako pośrednie na palach. Przyczółki zaprojektowano jako żelbetowe masywne ze ścianami bocznymi równoległymi do osi podłużnej obiektu. Ścianka zapleczna posiada wspornik do oparcia płyt przejściowych.

 

Ustrój nośny

Wiadukt zaprojektowano jako ustrój płytowy, jednoprzęsłowy, zespolony ustrój płytowy z prefabrykowanych belek typu „KUJAN NG”. Rozpiętość teoretyczna przęseł w osi konstrukcji wynosi 17,5 m. Obiekt zaprojektowano pod lewą nitkę drogi S-10. W przekroju poprzecznym występuje 13 belek prefabrykowanych długości 17,5 m i o wysokości 0,75 m. Belki rozmieszczono w odległości osiowej 0,9m. Poprzecznice na przyczółkach powiązane monolitycznie z belkami mają wymiary 1,27x0,80. Spadek poprzeczny pomostu jest jednostronny i wynosi 2,5%. Płyta pomostowa ma grubość min. 0,12 m.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl