Branża drogowa 2018-06

Prace w czerwcu 2018

 • Rada Budowy w dniu 07.06.2018 r.;
 • Rada Techniczna w dniu 05.06.2018 r.;
 • Rada Techniczna w dniu 14.06.2018 r.;
 • Rada Techniczna w dniu 19.06.2018 r.;
 • Uzgadnianie Raportu z Powtórnej Oceny Oddziaływania na Środowisko;
 • Uzgadnianie i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej;
 • Uzgadnianie i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno – inżynierskiej;
 • Uzgadnianie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
 • Pozostałe uzgodnienia do Projektu Budowlanego;
 • Weryfikacja i odbiór Projektu Budowlanego przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;
 • Weryfikacja i uzgodnienie z uwagami Planu Działań Utrzymaniowych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;
 • Uzgadnianie Planu Działań Ratowniczych;
 • Procedowanie i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;
 • Opracowanie i przedłożenie do akceptacji Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • Uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym wniosku o ZRID;
 • Złożenie do organu wniosku o ZRID w dniu 22.06.2018 r.;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – branża drogowa;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – branża mostowa;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – roboty branżowe;
 • Opracowanie przedmiarów robót i SSTWiORB;
 • Opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
 • Prace nad projektem Czasowej Organizacji Ruchu;

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl