Branża drogowa 2018-07

Prace w lipcu 2018

 • Rada Budowy nr 9 w dniu 09.07.2018 r.;
 • Uzyskanie zatwierdzenia z uwagami projektu Stałej Organizacji Ruchu;
 • Uzyskanie zatwierdzenia Geotechnicznych Warunków Posadowienia Obiektów Budowlanych;
 • Uzyskanie zatwierdzenia z uwagami Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • Uzyskanie zatwierdzenia Raportu z Powtórnej Oceny Oddziaływania na Środowisko i Planu Działań Środowiskowych;
 • Zakończenie Audytu BRD wraz ze stanowiskiem Zarządcy Drogi;
 • Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Budowlane;
 • Nastąpiło wszczęcie postępowań o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej;
 • Trwają postępowania w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych;
 • Przesłanie do firmy Prowerk wniosku o informację na temat sposobu zakotwienia barier linowych w nawierzchni jezdni południowej S10;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – branża drogowa;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – branża mostowa;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – roboty branżowe;
 • Opracowanie przedmiarów robót i SSTWiORB;
 • Opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
 • Prace nad projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl