Branża drogowa 2018-09

Prace we wrześniu 2018

 • Rada Budowy nr 11 w dniu 10.09.2018 r.;
 • Rada Techniczna w dniu 21.09.2018 r.;
 • Postępowanie w sprawie wydania decyzji o wydanie Zezwoleń na Realizację
 • Inwestycji Drogowej w zakresie obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa oraz
 • drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo;
 • Uzyskano zgodę na odstępstwo od warunków techniczno - budowlanych dla jezdni
 • północnej (projektowanej) w dniu 19.09.2018 r., oraz dla jezdni południowej
 • (istniejącej) w dniu 28.08.2018 r.;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – branża drogowa;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – branża mostowa;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – roboty branżowe;
 • Opracowanie przedmiarów robót i SSTWiORB;
 • Opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
 • Prace nad projektem Czasowej Organizacji Ruchu;
 • Wykonanie przekopów kontrolnych oraz analiza materiałów z wykonanych przekopów
 • dla gazu W/C;
 • Przekazanie materiałów z analizy wysokościowej sieci WN do Operatora;
 • Przekazanie dokumentacji do RDOŚ;
 • Przekazanie do zatwierdzenia do Inżyniera Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl