Branża drogowa 2018-10

Prace w październiku 2018

 • Rada Budowy nr 12 w dniu 11.10.2018 r.;
 • Rada Techniczna w dniu 18.10.2018 r.;
 • przekazano Zamawiającemu do zatwierdzenia w dniu 02.10.2018 r. projekt Stałej Organizacji Ruchu;
 • trwają uzgodnienia projektu Czasowej Organizacji Ruchu;
 • powtórnie złożono wnioski o odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych;
 • trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej w zakresie obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa oraz drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo;
 • uzyskano uzgodnienia zabezpieczenia sieci gazowej WC;
 • uzyskano uzgodnienie analizy odległościowej sieci WN;
 • uzyskano odstąpienie od konieczności opracowania analizy odległościowej od sieci WN dla istniejącej podlegającej zgłoszeniu nitki obwodnicy;
 • uzyskano prawa do dysponowania gruntem dla działek GDDKiA;
 • prace nad Projektem Wykonawczym – branża drogowa;
 • prace nad Projektem Wykonawczym – branża mostowa;
 • prace nad Projektem Wykonawczym – roboty branżowe;
 • opracowanie przedmiarów robót i STWiORB;
 • przekazano do zatwierdzenia Projekty Wykonawcze zawierające opracowania dla trasy głównej S10:
 1. Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 2. Oświetlenie układu drogowego,
 3. Zasilanie obiektów i urządzeń,
 4. Budowa kanału technologicznego,
 5. Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
 6. Obiekty inżynierskie,
 7. Budowa i przebudowa przepustów,
 8. Inwentaryzacja zieleni istniejącej.
 • przekazano do zatwierdzenia Projekty Wykonawcze zawierające opracowania dla drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo:
 1. Przebudowa gazu średniego ciśnienia,
 2. Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia,
 3. Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
 4. Inwentaryzacja zieleni istniejącej.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl