Branża drogowa 2018-11

Prace w listopadzie 2018

 • Rada Budowy nr 13 w dniu 13.11.2018 r.;
 • Rada Techniczna w dniu 23.11.2018 r.;
 • Rada Techniczna w dniu 30.11.2018 r.;
 • Zgodnie z porozumieniem z dnia 16.11.2018 r. wyznaczono ścianę lasu do wycinki w zakresie drogi Niedźwiedź – Zdunowo;
 • trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej w zakresie obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa oraz drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – branża drogowa;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – branża mostowa;
 • Prace nad Projektem Wykonawczym – roboty branżowe;
 • Opracowanie przedmiarów robót i STWiORB;
 • trwają uzgodnienia projektu Czasowej Organizacji Ruchu;
 • Przekazano do zatwierdzenia część STWiORB branży drogowej, branżę BRD oraz następujące Specyfikacje branżowe:
 1. Budowa kanału technologicznego,
 2. Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych,
 3. Przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
 4. Zasilanie obiektów i urządzeń,
 5. Oświetlenie układu drogowego,
 6. Przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 7. Zabezpieczenie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia rurą osłonową dwudzielną.
 • Przekazanie PW: Analiza stateczności skarp nasypów i wykopów wraz ze wzmocnieniami powierzchniowymi podłoża i zapewnieniem stateczności korpusu drogowego;
 • Zostały złożone zgłoszenia nr 7 (odc. początkowy w m. Niedźwiedź) oraz zgłoszenie nr 5 (likwidacja skrzyżowania do m. Niedźwiedź);
 • Przekazanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych zawierających opracowania dla trasy głównej S10:
 1. Budowa kanalizacji deszczowej,
 2. Zabezpieczenie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia rurą osłonową dwudzielną,
 3. Przebudowa istniejących sieci gazowych średniego ciśnienia,
 4. Przebudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 5. Budowa układu drogowego.
 • Przekazanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych zawierających opracowania dla drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo:
 1. Przebudowa gazu średniego ciśnienia,
 2. Budowa układu drogowego,

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl