Branża drogowa 2018-12

Prace w grudniu 2018

 • Rada Budowy nr 14 w dniu 10.12.2018 r.;
 • Rada Techniczna w dniu 10.12.2018 r. oraz 13.12.2018 r.;
 • Przekazano do zatwierdzenia Projekty Czasowej Organizacji Ruchu;
 • Trwają prace nad wprowadzaniem uwag weryfikatorów do Projektów Wykonawczych;
 • Trwają prace nad wprowadzaniem uwag weryfikatorów do STWiORB;
 • Przekazano do zatwierdzenia Przedmiary dla trasy głównej S10 oraz drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo;
 • Wykonawca przekazał Specyfikacje Techniczne dla branży mostowej;
 • Wykonawca zgłosił umowę z Podwykonawcą - firmą GPT Sp. z o.o.
 • Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia specyfikacje techniczne: kanalizacja deszczowa; budowa i przebudowa przepustów oraz PZJ: nadzór saperski i nadzór przyrodniczy.
 • Wykonawca złożył wniosek o płatność zaliczkową wysokości 9% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
 • Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości - Ogólny.
 • Wykonawca zgłosił Laboratorium TPA Sp. z o.o. LABORATORIUM STARGARD.
 • Wykonawca przekazał raport z wprowadzenia uwag do dokumentacji projektowej zawartych w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 22.06.2018 r.;
 • Wykonawca przekazał rozliczenie do PŚP nr 7 za koszty ogólne oraz Dokumenty Wykonawcy.
 • Wykonawca przekazał rozliczenie do PŚP nr 8 - płatność zaliczkowa;
 • Wykonawca poinformował jakie jednostki pełnić będą funkcje nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego;
 • Wykonawca wniósł o wydanie instrukcji wybudowania nieprzewidzianych w PFU zjazdów awaryjnych;
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu, przy udziale Konsultanta Protokół zdawczo-odbiorczy części dokumentów Wykonawcy - Projekt Wykonawczy dla trasy głównej S10.
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu, przy udziale Konsultanta Protokół zdawczo-odbiorczy części dokumentów Wykonawcy - Projekt Wykonawczy dla drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo.
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu, przy udziale Konsultanta Protokół zdawczo-odbiorczy części dokumentów Wykonawcy - Przedmiary robót dla trasy głównej S10.
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu, przy udziale Konsultanta Protokół zdawczo-odbiorczy części dokumentów Wykonawcy - Przedmiary robót dla drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo.
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu, przy udziale Konsultanta Protokół zdawczo-odbiorczy części dokumentów Wykonawcy - STWIORB dla trasy głównej S10.
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu, przy udziale Konsultanta Protokół zdawczo-odbiorczy części dokumentów Wykonawcy - STWIORB dla drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo.
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu, przy udziale Konsultanta Protokół zdawczo-odbiorczy części dokumentów Wykonawcy - Informacja BIOZ dla drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo.
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu, przy udziale Konsultanta Protokół zdawczo-odbiorczy części dokumentów Wykonawcy - TOR dla trasy głównej S10.
 • Wykonawca przekazał Zamawiającemu, przy udziale Konsultanta Protokół zdawczo-odbiorczy części dokumentów Wykonawcy - TOR dla drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo.
 • Wykonawca poinformował o uzupełnieniu brakujących Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robót oraz zwraca się do Inżyniera o potwierdzenie wypełnienia Kamienia Milowego nr 2;
 • Wykonawca przekazał do weryfikacji czwartą rewizję Programu dla etapu prac projektowych;
 • Uzyskano Decyzję nr 15/2018 o Zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej dla drogi wspomagającej Niedźwiedź-Zdunowo;
 • Uzyskano Decyzję nr 18/2018 o Zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej dla drogi głównej S10.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl