Zakres robót

Należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące prace (poniższa lista stanowi jedynie wybór robót wymaganych przez Zamawiającego):

  • Jezdnię północną odcinka drogi ekspresowej o nawierzchni podatnej
  • Budowę drogi wspomagającej drogę krajową nr 10 na odcinku Niedźwiedź – Zdunowo wraz z wykonaniem m.in. zjazdu z drogi i włączeniem go w drogę gruntową prowadzącą do ul. Sokołowskiego
  • Budowę łącznicy na węźle „Motaniec” w relacji Szczecin – Kobylanka
  • Rozbiórkę istniejących barier linowych
  • Budowę obiektu inżynierskiego WD-4L
  • Budowę przepustów
  • Budowę kanalizacji deszczowej
  • Budowę systemu odwodnienia drogi
  • Budowę i przebudowę oświetlenia na węzłach „Motaniec” i „Stargard Zachód”
  • Budowę kanalizacji teletechnicznej
  • Przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów
  • Trwałe zamknięcie obecnego zjazdu do m. Kobylanka i stacji paliw oraz rozbiórka pasa wyłączenia i uzupełnienie ogrodzenia
  • Likwidacja skrzyżowania do m Niedźwiedź w ciągu drogi krajowej nr 10 z zachowaniem przejazdu pod drogą krajową i uzupełnienie ogrodzenia
  • System Zarządzania Ruchem dla objętego realizacją odcinka drogi krajowej nr 10 w zakresie zarówno projektowanej nowej jezdni północnej, jak również istniejącej jezdni południowej

 

Parametry techniczne północnej jezdni obwodnicy:

Przekrój jezdni: 1x2
Klasa techniczna: S
Prędkość Projektowa Vp: 100 km/h
Ilość pasów ruchu: 2 x 3,5 m
Kategoria ruchu: KR6
Pas dzielący z opaskami: 4,0 m
Szerokość opaski: 0,5 m
Pas awaryjny: 2,5 m
Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m (lub większa)

 

Parametry techniczne drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo:

Kategoria ruchu: KR3 (minimalnie)
Klasa techniczna: L
Prędkość Projektowa: 50 km/h
Szerokość jezdni: 5,50 m (2 x 2,75 m)
Szerokość poboczy: 2 x 0,75 m

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl